Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 166/XVIII/2015 z 5 września 2015 roku

W sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016
oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2016
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd
Główny uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2016 roku w
następujących wysokościach:
1) 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku,
2) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku,
3) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku,
4) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w
macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2016 roku.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2016 roku dla członków wspierających PTTK
na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.
§ 2
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu
Głównego PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:
1) 22,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1
pkt. 2,
3) 10,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej
w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) 7,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej
w § 1 ust. 1 pkt. 4,
§ 3
1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2
są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie
osoby małoletnie (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) bezrobotni,
4) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1
ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki
w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.
§ 5
Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację
PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2016 –
31.03.2017 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie
składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2016 –
31.03.2017 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie
składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2016 –
31.03.2017 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie
składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2016 –
31.03.2017 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie
składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4,
5) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2016 –
31.03.2017 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których
mowa w § 4.
§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:
1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt. 2,
3) 6,00 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej
włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2016 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem
wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a
kwotami podanymi w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK
opłaty za legitymację do ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek
wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego
pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.
§ 8
1. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować
ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy
opłacaniu składki za rok 2016, według następujących zasad:
1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki
członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc
jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki
członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w § 8 ust. 1 pkt. 3.
3) Znaczki członkowskie za 2015 rok w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 można
będzie nabywać od 1 kwietnia 2016 r.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania składki zaległej, w
części należnej oddziałowi.
§ 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału
o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00 zł a
także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których
mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu
legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
§ 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób
realizacji niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny PTTK