Kurs Organizatora Turystyki oraz Przodownika Turystyki Górskiej

Zakres kursu Organizatora Turystyki PTTK

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć kursu należy omówić następujące zagadnienia:

 

Część teoretyczna

Cykl wykładów i ćwiczeń w ramach których omawiane są na następujące bloki tematyczne:

Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej

Celem tego bloku zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do aktywnego udziału w praktycznej części kursu. W trakcie realizacji tych zajęć należy głównie omawiać praktyczną stronę poruszanych zagadnień oraz opierać się na konkretnych przykładach z doświadczeń prowadzącego zajęcia. W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):

 • prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej (na nizinach i w górach),
 • terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map,
 • bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej,
 • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi,
 • podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy,
 • organizacja imprez turystyki kwalifikowanej,
 • podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki kwalifikowanej.

 

Blok B. Podstawy krajoznawstwa

Blok ten obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym krajoznawstwem, a celem zajęć jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania programu krajoznawczego imprezy turystycznej oraz przekazywania treści krajoznawczej uczestnikom imprez. W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):

 • historia architektury w Polsce,
 • historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski,
 • PTTK jako organizacja,
 • etnografia,
 • budownictwo drewniane,
 • środowisko naturalne,
 • system ochrony przyrody w Polsce,
 • geografia turystyczna Polski.

 

Część praktyczna

Cześć praktyczna kursu jest realizowana pod nadzorem, co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia kadry programowej PTTK

Część praktyczna kursu musi obejmować wyjazdy szkoleniowe (minimum 4 dni wyjazdowych, z co najmniej 1 noclegiem), których celem jest nauka pod okiem instruktora następujących umiejętności:

 • praktyczna nauka orientacji w terenie i posługiwania się mapą,
 • zasady bezpiecznego prowadzenia grupy w różnych warunkach i terenie,
 • sposoby przekazywania treści krajoznawczych,
 • zasady organizacji dnia grupy turystycznej.

Prowadzący kurs stawiają przed kursantami zadania polegające na przejęciu przez kursanta/kursantów opieki nad całą grupą.

Zwraca się uwagę, aby w trakcie wyjazdów sprawdzać umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy nabytej podczas części teoretycznej kursu.

Zakres kursu Przodownika Turystyki Górskiej PTTK zdefiniowany został na stronie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK