Zebranie Walne Członków Koła nr 8 „Terenowego”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Koła nr 8 „Terenowego” przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Koła nr 8 „Terenowego” przy Oddziale PTTK Lubomir. W celu wykonania uchwał walnego zgromadzenia Oddziału z dnia 25 marca 2017 roku Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach podjął uchwalę nr 2/X/2019, na mocy art. 58 (zastosowaniem do koła) oraz art. 79 ust. 2 oraz art. 81 ust 3. Statutu PTTK, której postanowieniem zwołuje się Walnego Zebrania Członków Koła nr 8 „Terenowego” przy Oddziale PTTK Lubomir, które odbędzie się 13 listopada 2019 roku o godzinie 17.00 w biurze Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach adres: Rynek 27, II piętro.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Koła nr 8 „Terenowego” przy Oddziale PTTK Lubomir

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności podejmowania decyzji.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Podjęcie uchwały o kształcie Władz Koła

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Zgłaszanie kandydatów do Władz Koła

8. Wybory członków Władz Koła

9. Ogłoszenie wyników wyborów

10. Wolne wnioski i Dyskusja

11. Zamknięcie Zebrania

Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza wszystkich Członków Koła nr 8 „Terenowego” przy Oddziale PTTK Lubomir do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków Oddziału wyznacza się kolejny termin na 13 listopada 2019 roku o godzinie 17.15