Wysokość składki członkowskiej za rok 2018

Zgodnie z Uchwała nr 1/XIX/2017 ZG PTTK
informujemy że:

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1) 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
2) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
3) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Przypominamy że opłacona składka pozwala korzystać z prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które nabywa się wraz z członkostwem zwyczajnym w PTTK.Tylko opłacona składka upoważnia również do korzystania z ulg przysługujących zwyczajnym członkom PTTK.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w  pkt. 3 i 4 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.