Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK

Sprawozdanie z działalności Oddziału

PTTK LUBOMIR w Myślenicach

za okres kadencji 7 lutego 2009r. – 23 lutego 2013r.

Zarząd Oddziału i jego działalność

Zjazd naszego oddziału PTTK podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu
7 lutego 2009r. wybrał siedmioosobowy skład ZO PTTK „Lubomir”. Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: Stanisław Cichoń – prezes, Leszek Maślanka -wiceprezes ds. statutowo-programowych, Stanisława Walków – sekretarz, Jan Batko – skarbnik, Jerzy Grabowski, Stanisław Pikulski, Piotr Sadowski – członkowie.

8 września 2010 roku zmarła Stanisława Walków, nikt nie został dokooptowany
w skład zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 27 protokołowanych posiedzeń
i podjął w ich trakcie 43 uchwały. Regularnie odbywały się posiedzenia wyjazdowe Zarządu w Schronisku na Kudłaczach, jak również 15 września 2011r. wyjazdowe posiedzenie podczas uroczystego otwarcia siedziby Koła PTTK Kudłacze i Klubu Dolina Raby w Pcimiu.

Członkowie PTTK

W okresie sprawozdawczym została uporządkowana ewidencja członków, wykreślono osoby zalegające kilka lat ze składkami, a nie deklarujące woli ich uzupełnienia lub od dłuższego czasu przebywające poza granicami kraju lub mieszkające w innych regionach Polski. Powstało Szkolne Koło PTTK Gazda w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, zrzeszająca
15 członków.

Ilość członków Oddziału z opłaconymi składkami wyniosła na koniec 2012r. 86 członków, a składki członkowskie miało opłacone – 63 członków, ale od stycznia do zjazdu wzrosło do 69 osób i nadal jest możliwość uzupełnienia zaległości. Największe ilościowo jest Koło Przewodników nr 1 zrzeszające 24 członków oraz Koło PTTK Kudłacze – 18 członków.

Schronisko „Kudłacze”

Od początku trwania kadencji Zarząd podejmował szereg zadań, mających na celu doprowadzenie wody do schroniska, co zakończyło się powodzeniem i w 2011 roku pomyślnie zrealizowano wykopanie i uruchomienie studni głębinowej, zabezpieczając dostawy wody pitnej nawet w okresie największych suszy.

Po wielu staraniach został sporządzony przez renomowanych architektów pod kierunkiem Jarosława Solarza projekt budowlany, a starosta Józef Tomal wydał pozytywną opinię i udzielił pozwolenia na budowę. Wszystkie te działania Zarząd Oddziału pokrył
z własnych środków zgromadzonych dzięki udzielonym nagrodom, dotacjom, oszczędnościom. Dzięki owocnej współpracy i pomocy finansowej gminy Myślenice na czele z burmistrzem Maciejem Ostrowskim, jak również starostwa powiatowego i starosty Józefa Tomala, gminy Pcim i wójta Daniela Obajtka, oddanych Oddziałowi sponsorów wiosną tego roku rozpocznie się remont schroniska.

Warto nadmienić, że dzierżawca Krzysztof Knofliczek z pomocą Oddziału prowadzi na bieżąco, sumiennie częściowe i nieodzowne remontu w schronisku, dokonał m.in. wymiany podłóg i wybudowania stylowej, drewnianej wiaty nad paleniskiem na zewnątrz schroniska. Należy również dodać, że w schronisku uroczyście otwarto Izbę Pamięci
o II wojnie światowej oraz wystawę „Lotnicze ślady na Ziemi Myślenickiej” przygotowanej w ramach Małopolskie Szlaku Historii Lotnictwa (inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia był kol. Piotr Sadowski).

Imprezy turystyczne

W okresie kadencji Oddział tradycyjnie organizował corocznie dwie sztandarowe, duże imprezy turystyczne: Małopolski Rajd Turystyczny im. Prof. Henryka Leśniaka
i Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich pod honorowym patronatem parlamentarzystów myślenickich: senatora Stanisława Bisztygi, posła Marka Łatasa
a następnie posłanki Joanny Bobowskiej. Tę imprezę o patriotycznym przesłaniu uświetnili m.in. kompania honorowa XVI Batalionu Powietrzno-Desantowego z Krakowa i ułani Kawalerii Małopolskiej im. 21 Pułku Nadwiślańskiego. W ostatnich dwóch latach Grupy Rekonstrukcji Historycznej inscenizowały na stokach Kamiennika bitwy partyzantów AK
z wojskami niemieckimi, prezentowano także zrekonstruowany ciągnik artyleryjski RSO.

Oddział organizował powiatowe i miejsko-gminne Konkursy Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej o Ziemi Myślenickiej i Małopolsce oraz wycieczki szkoleniowe pod przewodnictwem Stanisławy Walków, Jana Batko i Stanisława Cichonia do najcenniejszych pod względem krajoznawczym, turystycznym i historycznym zakątków Małopolski.
W ramach tego Konkursu włączono się do Ogólnopolskiego Turnieju „Poznajemy Ojcowiznę”, w którym na etapie wojewódzkim zdobyliśmy już kilkakrotnie miejsca
w pierwszej trójce i wyróżnienia zarówno w kategorii gimnazjów jak i szkół podstawowych.

W 2012 roku za całokształt działalności krajoznawczo-turystycznej i pielęgnowanie tradycji kulturalno-oświatowej burmistrz Maciej Ostrowski przyznał oddziałowi nagrodę pieniężną, którą postanowiono przeznaczyć na sporządzenie projektu budowlanego,
a następnie remont budynku Schroniska PTTK Kudłacze.

Szlaki turystyczne i ich konserwacja

W okresie kadencji znakarze na czele z kol. Leszkiem Maślanką wzorowo
i z poświęceniem dbało o stan szlaków turystycznych będących pod opieką Oddziału, których łączna długość wynosi 356,9 km. W 2012 roku wyznakowano 14,5 km nowych szlaków
w rejonie Szczyrzyca.

Rok Ilość odnowionych km
2009 78,8 z czego 59,5 km z dotacji Zarządu Głównego PTTK, a 19,3 km społecznie przez Leszka Maślankę
2010 odnowiono 83,5 km szlaku z czego 61,5 km z dotacji Zarządu Głównego PTTK, a 22 km z funduszy unijnych
2011 80 km z czego 35 km z dotacji Zarządu Głównego PTTK, 30 km z funduszy unijnych, 7 km społecznie, a 8 km w ramach kursu znakarskiego
2012 91,5 km w tym również te nowe szlaki: 28,5 km z budżetu gmin: Raciechowice, Jodłownik, Dobra, 63,1 km z funduszy unijnych, Zarząd Główny PTTK nie przekazał żadnej dotacji na odnowienie szlaków

Oddział grupuje w Kole Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Tadeusza Prus Wiśniowskiego, której prezesem jest wybrany na kolejną kadencję kol. Leszek Maślanka doborową kadrą wykwalifikowanych 31 przewodników: 27 z uprawnieniami państwowymi. Reasumując w ciągu 4 lat odnowiono 334,2 km szlaków, z czego z dotacji Zarządu Głównego PTTK 156 km, z funduszy Unii Europejskiej 115,1 km, budżetów gminnych
28,8 km, społecznie przez Leszka Maślankę 21,3 km, kurs znakarski odnowił 8 km szlaków. Należy podkreślić, że potrzeby w tym zakresie są coraz większe, a drastycznie spadają dotację z Zarządu Głównego PTTK.

4 z uprawnieniami PTTK w tym 1 z uprawnieniami tatrzańskimi, 28 z uprawnieniami beskidzkimi, 15 z uprawnieniami terenowymi, 22 z uprawnieniami miejskimi, 26
z uprawnieniami państwowymi pilota wycieczek. 20-21 października na Kudłaczach obchodzono jubileusz 45-lecia myślenickich przewodników, a historię ich powstania
i działalności opisywała „Gazeta Myślenicka”.

W terenowym Referacie Weryfikacyjnym w ciągu czterech lat zweryfikowano następującą ilość odznak 397 odznak turystyki kwalifikowanej GOT.

Finanse Oddziału

Stan gotówki w kasie wynosi 678 zł, co ma potwierdzenie w protokole
z inwentaryzacji walorów pieniężnych. Z chwilą rozpoczynania kadencji na lokacie bankowej zgromadzonych było 10.000 zł, obecnie środków pieniężnych w banku na rachunku bieżącym (potwierdzenie bankowe) jest 41.198 zł.

Realizacja uchwał i wniosków z poprzedniego Zjazdu Oddziału

Wniosek 1 – zaktywizować pracę z młodzieżą szkolną i nauczycielami – niewykonano w pełni. Powstało jedynie nowe Koło przy ZSPMSG w Myślenicach (dzięki kol. Sławomirowi Maślance i Markowi Łapie), natomiast maleje ilość nauczycieli podejmujących trud zakładania kół i organizacji wycieczek. Wiąże się to przede wszystkim
z rygorystycznymi przepisami odnośnie organizacji wycieczek krajoznawczych i terenowych.

Wniosek 2 – wykonano. Założono stronę internetową www.pttk.myslenice.pl, administratorem strony jest kol. Michał Górnik.

Wniosek 3 – wykonano. Organizowane są spotkania z ludźmi gór, prelekcje, pokazy filmów w schronisku na Kudłaczach.

Wniosek 4 – wykonano. Wniosek do ZG PTTK o nadanie tytułu członka honorowego dla kol. Stanisławy Walków i kol. Ludwika Starzaka rozpatrzono negatywnie.

Dziękuję wszystkim członkom Zarządu za olbrzymią pracę i poświęcenie w pracach na rzecz turystki i krajoznawstwa na Ziemi Myślenickiej. Pragnę podkreślić i wyrazić wdzięczność władzom samorządowym gminy Myślenice na czele z burmistrzem Maciejem Ostrowskim za wspieranie wszelkich inicjatyw oddziału, władzom starostwa powiatowego na czele ze starostą Józefem Tomalem, także gminie Pcim i wójtowi Danielowi Obajtkowi, stowarzyszeniom, organizacjom współpracującym z oddziałem przy organizacji imprez, sponsorom.

Słowa wdzięczności kieruję do prowadzącego na zasadzie wolontariatu nasze biuro Kazimierzowi Pardyakowi oraz księgowej oddziału Bożenie Lenda.