Porządek obrad Zjazdu Oddziału PTTK „LUBOMIR”

Porządek obrad

Zjazdu Oddziału PTTK „LUBOMIR”

w Myślenicach w dniu 23.02.2013.

 1. Otwarcie Zjazdu Oddziału PTTK „LUBOMIR” w Myślenicach.
 2. Wybór Prezydium Zjazdu, – przewodniczącego i sekretarza Zjazdu.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu Oddziału – Prezydium Zjazdu.
 6. Wręczenie dyplomów i wyróżnień, oraz wystąpienia gości Zjazdu.
 7. Wybór:

– Komisji Uchwał i Wniosków,
– Komisji Wyborczej.

 1. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału PTTK „LUBOMIR” za okres kadencji:

– Zarządu Oddziału,
– Komisji Rewizyjnej,
– Sądu Koleżeńskiego.

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami ustępujących władz Oddziału PTTK „LUBOMIR”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Oddziału.
 3. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK „LUBOMIR” w następnej kadencji.
 4. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i zatwierdzenie list kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Małopolskiego – Małopolskie Forum Oddziałów PTTK”
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybory władz Oddziału i delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
 7. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Oddziału PTTK „Lubomir”
 8. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK „LUBOMIR” c.d. oraz nad założeniami programowymi PTTK na kolejne lata i proponowanymi zmian w Statucie Oddziału.
 9. Zatwierdzenie zmian w Statucie Oddziału, oraz przyjęcie jednolitego tekstu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Przyjęcie Uchwał i Wniosków.
 13. Ukonstytuowanie się Zarządu.
  1. Zakończenie obrad.