Zapisy na wycieczkę na Orawę

Zapraszamy do zapisu na wycieczkę na Orawę.

Plan wycieczki jest  następujący.

– 7:30 Wyjazd z Myślenic (zbiórka 7:15 pod sklepem Carrefour, skrzyżowanie ulic Słowackiego i Piłsudskiego)

– Dwugodzinne zwiedzanie Orawskiego Zamku
– Zwiedzanie Dolnego Kubina

– Zwiedzanie Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Całość wycieczki, łącznie z wstępami do wymienionych obiektów kosztuje

normalny – 85 zł

ulgowy (studenci, uczniowie, emeryci) – 69 zł

Zapisu można dokonać osobiście w oddziale w godzinach dyżuru biura lub elektronicznie przez formularz

https://docs.google.com/forms/d/1wrC9ZvKJ9k1AzV6TnFbXxetQ5YCCVlPrqYNDnYgBcRw/viewform?usp=send_form

Wpłaty można również dokonać na konto bankowe Oddziału.
MBS w Wieliczce O/Myślenice
62 8619 0006 0020 0000 1397 0001
W tytule przelewu proszę wpisać „ORAWA”
Specjalnie dla państwa biuro będzie czynne w przyszłym tygodniu
W wtorek 17.06.2014 o godzinie 18:00 – 19:00
W środę 18.06.2014 o godzinie 10:00 – 12:00
W poniedziałek 23.06.2014 o godzinie 17:30 – 19:00
W wtorek 24.06.2014 o godzinie 17:30 – 19:00
Na wtorek 24.06.2014 ustalamy ostateczny termin zapisu na wycieczkę!
Poniżej załączam również ogólny regulamin wycieczek statutowych.
Przypominam też, że aby wziąć udział w wyciecze należy mieć opłaconą składkę na bieżący rok w naszym oddziale PTTK.
W sprawach pilnych proszę o kontakt tel. 691367550

Zapraszamy na profil na fb: https://www.facebook.com/PttkOddzialLubomir

Regulamin autokarowej wycieczki krajoznawczej.


1.          Każdy uczestnik wycieczki powinien ściśle stosować się do niniejszego regulaminu.
2.          Dokonanie opłat za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminudo wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
3.          Wycieczki organizowane przez Oddział PTTK „Lubomir” w Myślenicachsą imprezami niedochodowymi i są wycieczkami Statutowymi.
4.          Wycieczki organizowane są wyłącznie dla członków OddziałuPTTK „Lubomir” w Myślenicach z ważną legitymacją członkowską PTTK. Uczestnicy rajdów i wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia grupowego.
5.          Do korzystania ze zniżek upoważniają legitymacje PTTK, szkolne, studenckie oraz emerytów.
6.          Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.
7.          Młodzież do lat 18 może wziąć udział w wycieczce pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub za ich pisemną zgodą. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział niepełnoletnich pod opieką tejże osoby w danym dniu. Organizator
nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
8.          Zapisy wraz z wpłatą na każdą wycieczkę są przyjmowane w siedzibie oddziału lub na konto bankowe oddziału pod warunkiem elektronicznego przesłania potwierdzenia wpłaty do dnia podanego w ogłoszeniu danej wycieczki. Zapisu można dokonać osobiście lub poprzez osobę trzecią, która powinna zapoznać zapisywane osoby z regulaminem.
9.          Warunkiem zapisu jest wpłata pełnej kwoty.
10.       Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów. W tym przypadku organizatorzy zwracają wniesioną przez uczestnika wpłatę.
11.       Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nieznajdująca się na liście uczestników, a spełniająca wymagania regulaminu
12.       W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.
13.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub jej odwołania, z przyczyn niezależnych od organizatora a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
14.       Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez organizatora (pilot, przewodnik).
15.       Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do posiadania numeru komórkowego kierownika wycieczki.
16.       Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
17.       Osobę, która uczestniczy w wycieczce uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem