Nowy zarząd PTTK Lubomir 2017

Nowy Zarząd PTTK Lubomir

W sali kameralnej MOKiS 23 lutego odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach, z udziałem m.in. przewodniczącego RM Jerzego Grabowskiego i senatora VII kadencji Stanisława Bisztygi. Po otwarciu zjazdu minutą ciszy uczono pamięć zmarłej, wieloletniej działaczki na rzecz krajoznawstwa i turystyki Stanisławy Walków.

Na przewodniczącego zjazdu wybrano Jerzego Grabowskiego, a sekretarza Leszka Maślankę. Prezes zarządu Stanisław Cichoń zaproponował, aby zjazd zrezygnował z wyboru sądu koleżeńskiego, co zostało przegłosowane przy 3 głosach wstrzymujących się. Miłym akcentem było wręczenie przez prezesa medali i wyróżnień: Ministerstwo Sportu i Turystyki wyróżniło Honorową Odznaką za zasługi dla turystyki kol. Leszka Maśkankę, dyplomy uznania za całokształt działalności turystycznej i krajoznawczej oraz promocję Ziemi Myślenickiej i Oddziału PTTK Lubomir otrzymali: Michał Górnik, Marek Jasiewicz, Paweł Słowik, Józef Pogwizd, Jan Zięba, a odznakę za 25 lat przynależności do PTTK Eliza Wróbel. Następnie Stanisław Cichoń przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu ubiegłej kadencji, Jan Bała odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej, a Bogusław Wójcik sądu koleżeńskiego.

Zatwierdzono stosowną uchwałą zmiany w statucie Oddziału i przyjęto jego jednolity tekst. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru nowego zarządu, który ukonstytuował się: Stanisław Cichoń – prezes, Leszek Maślanka – wiceprezes do spraw statutowo-programowych, Małgorzata Rutowicz – sekretarz, Jan Batko – skarbnik, Jan Bała, Stanisław Pikulski, Piotr Sadowski – członkowie. Skład komisji rewizyjnej: Bogusław Wójcik – przewodniczący, Jan Zięba – sekretarz, Józef Matoga – członek. Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK został wybrany Jan Batko.

Po merytorycznych dyskusjach nad kierunkami działania Oddziału Lubomir i nad założeniami programowymi na kolejne lata przyjęto wnioski do realizacji:

1. Zaktywizować młodzież szkolną i nauczycieli do członkostwa i działalności w PTTK;
2. Włączyć się aktywnie przez prowadzenie wycieczek górskich po Ziemi Myślenickiej w obchody Festiwalu Lata (dawne Dni Myślenic);
3. Poczynić starania o upamiętnienie zmarłych przewodników z myślenickiego koła;
4. Zorganizować wycieczki turystyczno-krajoznawcze i spotkania dla członków Oddziału na Kudłaczach;
5. Reaktywować i zmodyfikować regulamin zdobywania odznaki Miłośnika Ziemi Myślenickiej;
6. Rozbudować i poszerzyć promocję działalności Oddziału Lubomir (Facebook, itp.).

Zarząd Oddziału składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zjazdu: dyrekcji MOKiS – Anicie Werner i Witoldowi Rozwadowskiemu, Michałowi Górnikowi, Tomaszowi Dyrdzie – Hurtownia Marek.

Aktualizacja:

W dniu 8.12.2014 r. na zebraniu Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach dokooptowano dwóch nowych członków Zarządu na miejsca zmarłych kolegów: Jana Bały i Stanisława Cichonia.

Nowymi członkami Zarządu zostali koledzy: Jerzy Grabowski i Mateusz Murzyn.
Nowy Zarząd pracuje teraz w składzie:
Prezes – Jan Batko
Zastępca Prezesa – Leszek Maślanka
Skarbnik – Mateusz Murzyn
Sekretarz – Małgorzata Rutowicz

Członkowi:
– Jerzy Grabowski
– Stanisław Pikulski
– Piotr Sadowski